POZOR - ZMENA ADRESY SKLADU PRE OSOBNÉ VYZDVIHNUTIE: ul. Jána Jančeka 333/25, Ružomberok, vstup z ulice Kuzmányho

Objednávky spracuvávame len v pracovné dni. Objednávky prijaté do 15:00 pripravujeme v poobedných hodinách daného pracovného dňa. Objednávky prijaté po 15:00 pripravujeme nasledovný pracovný deň v poobedných hodinách.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

MAROMA s.r.o. so sídlom na D.Jurkoviča 2489/28,  955 03 Topoľčany (ďalej "predávajúci"), IČO: 51962772, IČ DPH: SK2120845540, DIČ: 2120845540. Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro Vložka číslo: 46584/N pre predaj tovaru prostredníctvom e-shopu umiesteného na internetovej stránke www.maroma.sk

Kontakt:
E-mail: eshop@maroma.sk
Telefón:
+421 917 816 213


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Pokiaľ je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
 2. Nasledujúce Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup v internetovom obchode spoločnosti MAROMA s.r.o. prevádzkovanom na e-shope www.maroma.sk a uplatňujú sa výlučne na zmluvy uzatvorené cez tento e-shop. VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti spoločnosti MAROMA s.r.o. ako predávajúceho na strane jednej, a spotrebiteľa (spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti), alebo podnikateľa, spoločne ako „kupujúceho“ na strane druhej.
 3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanoveniam nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

II. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

 1. Na základe registrácie kupujúceho na e-shope www.maroma.sk môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci objedn tovaru.
 2. Pri registrácii na www.maroma.sk ako aj pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované vždy za správne.
 3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných k prístupu do užívateľského účtu.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, alebo tretích osôb.

III. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV A OBJEDNÁVANIE

 1. Pre konkrétnu objednávku kupujúceho platia výlučne VOP v ich znení platnom k dátumu objednávky. Textovú podobu VOP si kupujúci môže kedykoľvek stiahnuť a následne vytlačiť.
 2. Ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na e-shop www.maroma.sk, pričom predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach e-shopu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky spoločnosťou MAROMA s.r.o.. Prijatie návrhu, ktoré obsahuje dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh.
 3. Záväznú objednávku zadá kupujúci tak, že vykoná objednávku v e-shope www.maroma.sk s uvedením požadovaných údajov a v poslednom kroku objednávajúceho procesu klikne na tlačidlo "Odoslať objednávku“. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky vložil. Po odoslaní objednávky zašle spoločnosť MAROMA s.r.o. kupujúcemu e-mail (na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke), ktorým potvrdí príjem objednávky a uvedie rekapituláciu objednávky.
 4. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. V prípade zmlúv, v ktorých obchodník odosiela tovar spotrebiteľovi, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na spotrebiteľa v okamihu, keď on sám alebo tretia strana (iná ako prepravca) určená spotrebiteľom získa tovar do fyzickej držby.
 5. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, vrátane reklamačného poriadku, a že s nimi súhlasí. Znenie týchto VOP,  formulár na odstúpenie od zmluvy, reklamačný poriadok si vždy v aktuálnom znení môže kupujúci stiahnuť priamo na stránke www.utulnekuchyne.sk, tieto dokumenty si tu môže taktiež vytlačiť.

IV. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke e-shopu uvedené označenie predmetného tovaru, vrátane opisu hlavných vlastností tovaru.
 2. U každého jednotlivého tovaru je priamo v konkrétnej ponuke e-shopu celková cena tovaru v mene EUR. Táto cena je konečná, čiže vrátane všetkých daní a poplatkov, okrem nákladov na doručenie. Platí vždy cena v čase odoslania objednávky, pričom predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzavretú kúpnu zmluvu nebude mať takáto zmena ceny vplyv. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške.
 3. Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti MAROMA s.r.o. jedným z nižšie uvedených spôsobov:

     a) dobierkou - platba v hotovosti pri prevzatí zásielky kuriérovi. Táto služba je spoplatnená sumou 1,50 EUR s DPH.

     b) predfaktúrou - platba na účet na základe predfaktúry, poslanej na Váš email po odoslaní objednávky. Tovar posielame hneď, ako je predfaktúra uhradená.

     c) online platba - kartou prostredníctvom platobnej brány Besteron.

V. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

 1. Spoločnosť MAROMA s.r.o. poskytuje kupujúcemu doručenie tovaru  na miesto dodania v rámci Slovenskej republiky na základe jeho požiadaviek, ktoré si môže kupujúci vybrať v procese objednávania.
 2. Doručenie tovaru sprostredkuje zmluvný partner spoločnosti MAROMA s.r.o. v pracovné dni (od pondelka do piatka). Dodávka tovaru sa uskutoční do 2-3 pracovných dní po odoslaní objednávky. Tovar bude kupujúcemu doručený na adresu, ktorú uviedol vo svojej objednávke (fakturačná alebo iná dodacia adresa), pričom sa však musí jednať o platnú dodaciu adresu v Slovenskej republike.
 3. Spôsoby prepravy tovaru na miesto dodania sú
  1. Preprava kuriérom - balík Vám doručí kuriér na Vami zadanú dodaciu adresu v objednávke  (doručenie od 1 do 3 pracovných dní od skompletizovania objednávky) za poplatok podľa platného cenníka.
  2. Osobný odber Stupava alebo Topoľčany, po dohode 
 4. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 5. Pri prevzatí tovaru od prepravcu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, alebo poškodení zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Odporúčame si dať aspoň vypísať kuriérom zápis o škode.

VI. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, avšak iba v prípade, že sa bude jednať o tovar v nepoužitom a znovu predajnom stave v 100% stave. Predávajúci upozorňuje, že v prípade odstúpenia od zmluvy ponesie spotrebiteľ (kupujúci) náklady spojené s vrátením tovaru (poštovné).
 2. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, tovar, ktorý dostal od predávajúceho, zašle alebo odovzdá bez zbytočného odkladu - najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Miesto spätného zaslania tovaru  je adresa spoločnosti: MAROMA s.r.o., so sídlom D.Jurkoviča 2489/28,  955 03 Topoľčany.
 3. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, spoločnosť MAROMA s.r.o. mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy (pokiaľ bol tovar spoločnosti MAROMA s.r.o. doručený), všetky peňažné prostriedky za tovar, ktoré od neho na základe zmluvy prijala, rovnakým spôsobom. Spoločnosť MAROMA s.r.o. vráti spotrebiteľovi (kupujúcemu)  prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom iba vtedy, pokiaľ s tým spotrebiteľ súhlasí a pokiaľ mu tým nevzniknú dodatočné náklady. Kupujúci akceptáciou týchto Všeobecných obchodných podmienok súhlasí, že spoločnosť MAROMA s.r.o. vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky nasledujúcim spôsobom. Spoločnosť MAROMA s.r.o. si dovoľuje upozorniť, že ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je spoločnosť MAROMA s.r.o. povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než jej kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar spoločnosti MAROMA s.r.o. odoslal.
 4. Kupujúci zodpovedá spoločnosti MAROMA s.r.o. za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Tovar musí byť zaslaný späť, prípadne vrátený v nepoužitom a v znovu predajnom stave a tiež v originálnom obale.
 5. Formulár na odstúpenie od zmluvy (vrátenie tovaru)
 6. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou. Ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU

 1. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Bližšie podmienky zodpovednosti za chyby sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku.
 2. Kupujúci je oprávnený uplatniť si právo za chyby zaslaním chybového tovaru na adresu: MAROMA s.r.o., D.Jurkoviča 2489/28, 955 03 Topoľčany. Balík nesmie byť zaslaný formou dobierky.
 3. Predávaný tovar musí mať požadovanú akosť v súlade s právnymi predpismi, musí byť bez chýb a najmä musí zodpovedať technickým požiadavkám. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, kupujúci má právo na výmenu tovaru, právo od zmluvy odstúpiť prípadne právo na primeranú zľavu z tovaru.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Kupujúci vyjadruje uzatvorením kúpnej zmluvy svoj súhlas so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze spoločnosti MAROMA s.r.o. pre naplnenie účelu kúpnej zmluvy. Týmto účelom sa rozumie vybavovanie objednávok zadaných spoločnosti MAROMA s.r.o. v rámci e-shopu, pričom spracovanie osobných údajov je nevyhnutné, aby spoločnosť MAROMA s.r.o. mohla plniť svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy.
 2. Spoločnosť MAROMA s.r.o. ručí za dôverné zaobchádzanie so všetkými uloženými osobnými údajmi zaregistrovaných osôb, ktoré kupujúci oznámi v rámci registrácie. Osobné údaje je možné na základe žiadosti kupujúceho odstrániť z databázy. Spracovanie osobných údajov kupujúceho sa vykonáva prísne v súlade so zákonnými požiadavkami.
 3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti “ Osobné informácie”.
 4. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadeniu GDPR súvisiacich so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných záležitostí plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.
 5. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na e-shope možné previesť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

IX. KONTAKTY SPOLOČNOSTI

 1. V prípade akýchkoľvek otázok, prípadne sťažností, sa kupujúci môže obrátiť na tel.: +421 917 816 213 v pracovných dňoch od 9:00 do 16:00.
 2. Akékoľvek otázky môže kupujúci zaslať na e-mailovú adresu: eshop@maroma.sk
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo uplatnenia zodpovednosti za chyby predaného tovaru je možné zaslať tovar na túto adresu: MAROMA s.r.o., D.Jurkoviča 2489/28,  955 03 Topoľčany. Balík nesmie byť zaslaný formou dobierky.

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

 1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.
 3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
 5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 6. Predávajúci je oprávnený obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom sú pre konkrétnu kúpnu zmluvu platné obchodné podmienky v znení účinnom ku dňu uzavretia danej kúpnej zmluvy.
 7. S ohľadom na mimosúdne riešenie sťažností spotrebiteľov sa kupujúci s prípadnou sťažnosťou môže obrátiť na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru, a to najmä na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá vykonáva vo vymedzenom rozsahu, mimo iného, dozor nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa.
 8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy v rámci internetového obchodu (e-shopu).

Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle www.maroma.sk a účinnosť dňom 01. 11. 2020.

Sledujte FACEBOOK
Disable
Sledujte INSTAGRAM
Disable
HORE